top of page

תנאי הרשמה level 2

 1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות: טלפון או מייל.

 2. שינוי או ביטול השתתפות בקורס , יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), וקבלת החזר כספי יחסי בהתאם לתקופה בה ניתן השירות, ככל וניתן. 

 3. בעת ביטול כאמור, יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום הקורס הנרכש או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). 

 4. לא יינתן החזר כספי בגין אי הגעה לקורס ו/או איחורים.

 5. כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

 6. החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

 7. האמור בתקנון זה ובסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 8. תנאי לקבלת תעודה – יש לעבור מבחן סיכום עיוני בסיום הלימודים.

 9. טפסי הבחינה מוזמנים שבועיים לפני מועד הבחינה. נבחן שרוצה לשנות את מועד הבחינה מתבקש לעדכן לא יאוחר משבועיים לפני יום הבחינה.

 10. במקרה של נבחן שהוזמנה לו בחינה אך אינו נבחן במועד המתוכנן, שינוי מועד הבחינה יהיה בעלות של 100 ₪.

 11. נבחן שלא עבר את הבחינה של רמה 2 יהיה רשאי לגשת למועד חוזר בעלות 250 ₪.

 12. במידה ותלמיד זקוק לתנאי בחינה מיוחדים, יש להודיע לצוות הקורס לפני תחילת הקורס, על מנת שהבקשה תבדק מול בית הספר בלונדון.

 13. בתחילת הקורס יסופק לכל תלמיד העתק של מפרט הקורס המתאים.

 14. במידה ותלמיד מחסיר שיעור ניתן להשלים בקורסים המקבילים על בסיס מקום פנוי ובהודעה מראש בלבד.


הערה: ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות את פתיחת הקורס אם מספר הנרשמים לא יצדיק  את קיומו. במקרה של ביטול הקורס דמי הרישום מוחזרים במלואם.

bottom of page